Archeologická expozice dává ucelený obraz o pravěkém, raně historickém a středověkém osídlení jižní a jihozápadní Moravy.
Expozice: Muzeum
Lokace: Obec: Znojmo | Okres: Znojmo | Jihomoravský kraj
Datování: Doba kamenná | Neolit | Doba bronzová | Doba železná | Halštat | Keltové | Doba římská | Germáni | Slované | Raný středověk

Postihuje nálezy štípaných nástrojů z období paleolitu, bohatě jsou zastoupeny nálezy z mladší doby kamenné kultury s lineární a vypíchanou keramikou. Pozornost návštěvníků poutají nádoby mladoneolitické kultury s moravskou malovanou keramikou, charakteristické červenožlutými ornamenty a soškami žen. Tuto kulturu právě ve Znojmě v roce 1888 objevil a popsal významný moravský archeolog notář Jaroslav Palliardi. Jeho blízký spolupracovník řídící učitel František Vildomec prozkoumal řadu sídlišť této kultury a vytvořil unikátní sbírku.
Z pozdní doby kamenné jsou zastoupeny nálezy kultury nálevkovitých pohárů. Mezi odborníky je známý depot z Božic. Dále jsou vystaveny předměty kultury s kanelovou keramikou a zlomky nádob i nástrojů z kamene a kostí jevišovické kultury z výzkumů J. Palliardiho v Jevišovicích u Znojma. Rozsáhlejší sbírková kolekce přináleží kultuře zvoncovitých pohárů (bohaté hroby z Prosiměřic a Tvořihráze) a dále zahrnuje únětickou kulturu starší doby bronzové, např. sklad bronzových hřiven z území znojemského hradu. Pozornost si zaslouží např. depot velkých nádob lidu moravské věteřovské skupiny z Hodonic.
Početná je keramika a bronzové předměty ze střední a mladší doby bronzové (početné bronzové nástroje, šperky a zbraně z Hodonic, Plavče, Znojma, Šatova aj). Dále je zastoupen širší výběr rekonstruovaných nádob z žárových hrobů z pohřebiště ve Znojmě - Oblekovicích.
V expozici jsou rovněž nálezy z doby železné (horákovské kultury a doby laténské), doby římské (bronzová konvice aj.) a doby stěhování národů. Součástí je mimo jiné inventář bohatého hrobu z Černína (2 stříbrné, pozlacené spony, jantarový korál, skleněné korály aj.).
Znojemský kraj již záhy osídlili Slované. Z hrobu v Hevlíně pochází soubor litých bronzových kování. Ve Znojmě - Hradišti vzniklo důležité hospodářské a náboženské středisko Velkomoravské říše a následujícího období. Expozice končí ukázkami středověké keramiky z historického jádra Znojma.

Minoritský klášter 1. patro
Přemyslovců 8, 669 45 Znojmo
tel.: 515 282 211

Provozní doba:
po - pá 9.00 - 11.30 12.00 - 17.00
so - ne (květen - září) 9.00 - 11.30 12.00 - 17.00

Zdroj: www.znojmuz.cz