V roce 2015 Před výstavbou nákupního centra Kaufland na podzim roku 2015 byl proveden záchranný archeologický výzkum. Období doby laténské.

brandys Nalez casti zelezneho kotliku z doby latenske wNa ploše téměř 1 ha byl odhalen polykulturní sídelní areál, obsahující komponenty z období neolitu, doby bronzové a doby laténské.
Komponenta sídelního areálu z doby laténské (LTC2), byla na lokalitě zastoupena nejčetněji. Bylo odhaleno kolem deseti kompletních zahloubených domů obdélného půdorysu (cca 4 × 3 m) a dále několik set sídlištních objektů. Kromě značného množství keramických nálezů (cca 30 banánových beden) byly nalezeny železné spony či části železného kotlíku.

Autor: Mgr. Pavel Hušták, Pueblo, o.p.s.

Encyklopedie Keltů - Čechy, Morava, Slezsko www.keltove.cz

Podrobnosti o lokalitách z období doby železné - latén - Keltové najdete na www.keltove.cz ext link 15