Hesla lexikonu, Encyklopedie řazená dle abecedy. Pro podrobnější vyhledávání hesla, použijte prosím Vyhledávání slova. Slovo se může vyskytovat v několika článcích. Data se průběžně doplňují.

Hesla lexikonu, Encyklopedie řazená dle abecedy. Data se průběžně doplňují.

A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z ŽA


Antropologie - vědní obor, zkoumající lidské kosti z terénních výzkumů
Akropole - převážně nejvýše položená místa na oppidech, kde byla soustředěna moc - vladařská, královská, duchovní
Artefakt - hmotné nálezy, např. keramika, kovy, kosti, apod.

abeceda


B


Boiohaemum - název území Čech v době Keltů
Bójové - keltský kmen obývající českou kotlinu
Býčí skála - Jeskyně v Moravském krasu, místo nálezu bronzového býčka a mnoha dalších věcí, Horákovská kultura
Bylanská kultura - obec u Českého Brodu, objev rozsáhlé nekropole, podle nálezu pojmenovaná kultura z období doby železné, 7.-6. st. př. n. l.,

abeceda


C


C 14 metoda - viz Radiokarbonová metoda
Charváti - slovanský kmen obývající severovýchodní Čechy
Chronologie - datování nálezů,

abeceda


Č


Čechové - slovanský kmen sídlící v 9.-10. st. n. l. ve středních Čechách v dolním Povltaví
Čtyřúhelníkové valy - kultovní okrsky ohraničené valem a příkopem, např. Markvartice, Mšecké Žehrovice, Češov, Ludéřov, atd.

abeceda


D


Děčané - slovanský kmen sídlící v severozápadních Čechách v 11. st.
Denár - první česká stříbrná mince, ražba od pol. 10. st.
Dendrochronologie - metoda využívání skutečnosti, že kmen každý rok naroste do šířky a vytváří letokruhy
Depot, poklad - uložené výrobky, oběti
Dolmen - megalitické památky z kamenných bloků postavených na výšku s vytvořenou komorou, mladší doba kamenná
Domestikace - zdomácnění, ochočení zvířat
Drasadlo - paleolitický kamenný štípaný nástroj sloužící k opracování kůží
Dudlebové - slovanský kmen v jižních Čechách
Duhovky - lidový název pro keltské mince
Duchcovský poklad - votivní poklad nalezený v roce 1882, obětovaný podzemním božstvům
Dům - lidský příbytek podle kterého se určuje i období nálezu

abeceda


E


Email, smalt - barevný doplněk šperků ze skloviny
Eneolit - pozdní doba kamenná (občas nazývána dobou měděnou - počátky využívání mědi)
Epigrafické památky - písemné památky zachované na trvanlivých materiálech

abeceda


F


Faléra - ozdoba z kovu, kruhový terč bohatě zdobený

abeceda


G


Gabreta = Šumava
Geofyzikální metody - objekty se odlišují od svého okolí různými vlastnostmi, viditelné na povrchu (elektrické, magnetické, seismické, apod.
Gravettien - mladopaleolitická kultura

abeceda


H


Halštatská kultura, Hallstatt - doba přechodu z doby bronzové na železnou (cca 750-500 př. Kr.)
Horákovská kultura - kultura starší doby železné, pojmenovaná podle mohyly Hlásnica u Horákova u Brna
Hradiště - opevněné sídlo
Hradištní doba - období s nejstarším slovanským osídlením, také Staroslovanské období
Hrnčířský kruh - pomůcka na výrobu keramiky
Hřivna - váhová jednotka; forma kovové suroviny - polotovar, který se potom tavil> Hudba - dechové, bicí, strunné - carnyx, trubka, píšťala, Panova píšťala, buben, chřestítko, rolnička, lyra, dudy, ...

abeceda


I


Idol - kultovní předmět spojovaný s náboženskými představami člověka
Industrie - termín k označení souborů nástrojů z různých materiálů - štípaná, bronzová, apod.
In Situ - z latiny znamenající "v poloze" "na místě", nálezy, které byly vyzvednuty ze země v neporušené poloze

abeceda


J


Jádro - upravený kus suroviny pro výrobu paleolitických kamenných nástrojů
Jantar - fosilní, zkamenělá pryskyřice z jehličnatých dřevin
Jehlice - šatní spínadlo z kostí, bronzu, železa, apod.
Jevišovická kultura - kultura z konce eneolitu - Jevišovice u Znojma
Jho - součást postroje tažných zvířat spojujících pár navzájem
Jordanovská kultura - kultura z konce neolitu a počátku eneolitu

abeceda


K


Kadlub - odlévací forma
Kalenderberská kultura - halštatská kultura starší doby železné na jihovýchodní Moravě
Kamenné stély - postavené kameny na výšku
Kanelovaná keramika - eneolitická kultura, zejména Morava, typické džbánky s vysokým válcovitým a nízkým cibulovitým tělem
Kenotaf - prázdný hrob, symbolický hrob bez těla
Knovízská kultura - kultura konce doby bronzové, podle obce Knovíz u Slaného
Kobylská kultura - pozdní latén, 1. st. př. n. l., podle obce Kobyly na Turnovsku
Kolek - razidlo sloužící k označení výrobků
Kolo - symbol boha Taranise
Kopytovitý klín - neolitický broušený kamenný nástroj sloužící k opracování dřeva?, zemědělský nástroj?
Kostrový hrob - termín pro hrob, kde bylo uloženo celé tělo zesnulého
Kromlech - megalitická kamenná stavba uspořádaná do kruhu nebo podélně, např. Stonehenge, Avebury, apod.
Křesadlo - pomůcka k rozdělávání ohně

abeceda


L


Latén = mladší doba železná, rozkvět Keltů, 500 př. Kr. až 100 př. Kr.
Lengyelská kultura - neolitická a časně eneolitická kultura, střední Evropa
Letecká fotografie - technika snímkování prostoru, kdy jsou vidět půdorysy objektů
Lineární keramika - neolitická kultura (volutová keramika)
Loď - dopravní prostředek používaný na vodě vyrobený ze dřeva (monoxyl)
Lučané - slovanský kmen v západních Čechách
Lužická kultura - střední doba bronzová - 14.-13. st. př. n. l.

abeceda


M


Magdalénien - kultura z konce mladéh paleolitu, 15 - 10 000 př. n. l.
Meč - nejcenější zbraň bojovníků
Megality - souhrnný název pro kamenné stavby - kult, hroby
Menhir - stojící kameny
Mezolit - střední doba kamenná
Mince - zlaté, stříbrné tažby s různými motivy
Michelsberská kultura - eneolitická kultura
Mikrolity - drobné kamenné štípané nástroje k vkládání do nasad srpů, šípů, apod.
Milavečská kultura - kultura doby popelnicových polí podle nálezu z mohyly u obce Milaveč na Domažlicku
Mincovní destičky - pálená hlína, používáno k odlévání střížků pro mince
Mlýn - zařízení na mletí obilí, různé typy dle kultur
Mohyly - uměle navršené pahorky nad hroby
Monoxyl - loď vydlabaná z jednoho kmene
Moravsko-slovenská malovaná keramika - neolitická kultura
Mšecké Žehrovice - keltská svatyně, místo nálezu nejznámělší keltské hlavy, Heroi

abeceda


N


Nákončí - kovová součást předmětu, umístěna na jeho konci, ukončení pochvy meče, dýky,...
Nákrčník - šperk nošený na krku, symbol moci
Nálevkovité poháry - poháry se široce nálevkovitě rozšířeným hrdlem, starší eneolit
Náramek - z různých materiálů - bronz, sklo, švartna, apod.
Náušnice - z různých materiálů
Nemeton = posvátné místo
Neolit - mladšé doba kamenná
Nynická skupina - kulturní skupina z pozdní doby bronzové v západních Čechách (9.-8. st. př. n. l.)

abeceda


O


Obět, obětiny - různé součásti keltských obřadů
Obětní deska - místo pro ukládání obětí
Obodrité - souhrnný název pro slovanské kmeny mezi dolním Labem a Baltem
Obsidián - sopečné sklo - kámen vulkanického původu a sklovitého charakteru, snadno štípatelný, používaný k výrobě nástrojů
Obuv - kůže, lýko, apod., různé tvary a typy
Obydlí - typické byly polozemnice, sruby, nadzemní sýpky, apod.
Ocílka - železný nástroj k rozdělávání ohně
Oděv - vlna a len; halena, plášť, kalhoty, suknice, ...
Okřín - dvojkónická (dvojkuželovitá) nádoba lužické kultury
Opevnění - různé provedení - valy, kamenné zdi, klešťovité brány, ...
Oppidum - opevněná sídla
Orant - figurka prosící, figurální motiv
Ostruha - součást jezdecké výstroje k pobízení koně
Osudí - termín pro amfory v kulturách doby popelnicových polí

abeceda


P


Paleolit - starší doba kamenná
Palisáda - stěna ze svislých dřevěných kůlů zasazených těsně vedle sebe
Palynologie - metoda, která za pomoci rozboru pylu stanoví posloupnost porostu v jednotlivých klimatických oblastech
Pavlovien - kultura mladého paleolitu
Pazourek - kámen, odrůda křemene sloužící k výrobě nástrojů štípáním
Pěstní klín - masivní kamenný universální nástroj
Platěnická kultura - halštatská kultura starší doby železné podle pohřebiště Platěnice u Pardubic
Plátování - umělecká technika - povrch je pokryt ušlechtilejším kovem
Pleistocén - diluvium, doba starších naplavenin, čtvrtohory
Plochá pohřebiště - charakteristické pro období od 4. st. př. Kr.
Podmokelský poklad - nález keltských mincí v roce 1771
Podmokelská skupina - kulturní skupina mladší doby laténské (2 st. př. n. l.) v oblasti dolního Polabí, podle pohřebiště Podmokly (Děčín)
Podolská kultura - kultura mladšího vývojového stupně popelnicových polí podle Podolí u Brna, závěr doby bronzové
Polabští Slované - souhrné označení západoslovanských kmenů
Polozemnice - obydlí různých velikostí, kde je užitkový prostor zahlouben do země, také zemnice
Popelnice - urna, nádoba s popelem zemřelého
Popelnicová pole - období mladší a pozdní doby bronzové, 1 300 - 700 př. n. l.
Posvátná zvířata - kanec, jelen, kůň, býk, havran,
Přeslen - součást vřetena; hleněné, kamenné či kostěné diskkovité předměty s otvorem sloužily jako setrvačník pro soukání vlákna
Pšované - slovanský kmen usedlý při soutoku Labe a Vltavy

abeceda


Q


abeceda


R


Radiokarbonová metoda - datovací metoda, radioaktivní uhlík C14 a jeho rozpad
Ritus - náboženský obřad, zvyk, mrav
Rodina - základní společenská jednotka
Runy - písmo severogermánských kmenů
Rydlo - kamenný, kovový nástroj sloužící k rytí a řezání

abeceda


Ř


Říp - posvátná hora, místo příchodu Segovese, Praotce Čecha
Řivnáčská kultura - konec eneolitu

abeceda


S


Sapropelit - černý materiál k výrobě náramků
Situla - nádoba kónického tvaru z bronzového plechu s nízkým svislým hrdlem
Sklo - vzniká tavením písku, vápence a dalších látek, ozdobné předměty
Skrčenec - kostrové pohřby, kdy má zesnulý nohy pokrčené a přitažené k tělu
Slezská kultura - kultura pozdní doby bronzové
Slezsko-platěnická kultura - vývoj slezské kultury plynule přechází do časné doby železné v podobě platěnické kultury
Spona - šatní spínadlo z různých materiálů a různých zdobení, podle kterých se určuje kultura
Spondylové ozdoby - neolitický šperk ze silných schránek mlžů - závěsné ozdoby, korále, náramky
Stéla - svisle zasazený kámen, zpravidla deska, označující místo hrobu na povrchu
Stratigrafie - metoda geologická a spočívá na poznatku, že v neporušených situacích jsou spodní vrstvy starší než vrstvy blíže k povrchu
Sůl - součástí směny a obchodu, těžba
Svastika - kříž se zahnutými rameny, starý symbol Slunce vyskytující se od neolitu

abeceda


Š


Škrabadlo nástroj používaný k úpravě kůží
Šňůrová keramika - kultura lidu se šňůrovitou keramikou, sklonek eneolitu - výzdoba keramiky vodorovnými pásy v podobě otisku spletené šňůry
Śtítarský typ - nejmladší vývojový stupeň knovízské kultury
Švartna - materiál pro výrobu náramků, černá hmota těžící se blízko uhlí

abeceda


T


Tauzie - umělecká technika vykládání běžnějších kovů ušlechtilejším kovem za studena mechanickým způsobem
Terakota - šošky žen
Tkalcovství - výroba tkanin za pomoci tkalcovského stavu
Torques, nákrčník - šperk, symbol moci
Trepanace - chirurgický zásah do lidské lebky, nálezy již v neolitu
Trojúhelník, triquetrum - triquetrus, trojstranný, významný motiv výzdoby šperků, nádob. Symbol trojjedinnosti - zrození, život, smrt; nebe, země, vzduch; apod.
Tulejka - kruhovitý, konicky zúžený otvor - dutina předmětů pro nasazení dřevěné součásti - násady, apod.
Tumulus - lat. mohyla

abeceda


U


Únětická kultura - nejrozšířenější kultura z počátku doby bronzové, podle pohřebiště u obce Únětice u Roztok u Prahy
Urna - nádoba s ostatky zemřelého

abeceda


V


Val - umělé náspy hlíny a kamení
Vampyrismus - někteří zemřelí byli zatěžováni kameny, aby v posmrtném životě nemohli škodit
Vandalové - germánský kmen v 1.-5. st. n. l., vpád Hunů způsobil jejich posun dále po Evropě
Velatická kultura - kultura popelnicových polí na jižní Moravě
Veleti - svaz slovanských kmenů mezi středním Labem a Odrou
Velká Morava - první západoslovanský státní útvar z počátku 9. st. n. l.
Venuše - ženské šošky a vyobrazení v době kamenné, např. Věstonická venuše, apod.
Věteřovský typ - také kultura, starší doba bronzová na jižní Moravě, podle obce Věteřov u Kyjova
Volutová keramika - neolitická kultura - lineární keramika
Vrták - nástroj z kamene, železa k vrtání děr
Vůz - používán převážně obchodníky a při stěhování, později i k válčení
Vypíchaná keramika - neolitická kultura, pojmenovaná podle výzdoby keramiky vpichy v hustých liniích

abeceda


W


Wyda - duchovní nauka Keltů, cvičení obdoba jógy

abeceda


X


abeceda


Y


abeceda


Z


Záušnice - vlasová ozdoba
Zbroj - vybavení bojovníků bylo podle období různé - meče, dýky, štít, oštěp, kopí, luk a šípy, prak, sekera, atd.
Zemědělství - rozsáhlá znalost obdělávání polí
Zlato - opojný kov již Kelty velmi ceněný - mince, šperky
Zličané - slovanský kmen v oblasti Kolína - steřdní Polabí a Pasázaví
Ztracená forma - technika odlévání kovů, model z vosku
Zvoncovité poháry - kultura z konce eneolitu podle tvaru keramiky obráceného zvonu

abeceda


Ž


Žárový hrob - hrob, kde byly uloženy spálené pozůstatky zesnulého
Železo - rozsáhlá těžba a zpracování železa
Žernov, rotační mlýn - vynález s jehož pomocí se mlela mouka

abeceda