Hesla lexikonu řazená dle abecedy. Pro podrobnější vyhledávání hesla, použijte prosím Vyhledávání slova. Slovo se může vyskytovat v několika článcích. Zatím zkušební stránka! Data se doplňují.

A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z ŽA


Agara - řeka Ohře
Akropole - převážně nejvýše položená místa na oppidech, kde byla soustředěna moc - vladařská, královská, duchovní
Albis = Labe
Albrechtice, hradiště Sedlo - oppidum v Pošumaví
Amulet - ozdobný předmět, jemuž je připisován ochranný účinek

abeceda


B


Beloves - vojevůdce zářivý, bájná postava pověsti, Titus Livius
Beltine - keltský svátek, příchod jara slavený 30. dubna
Berma - vodorovná plošina hradby
Blaník - bájná hora, halštatsko-laténské hradiště
Boiohaemum - název území Čech v době Keltů
Bójové - keltský kmen obývající českou kotlinu
Botka (u kopí) - na spodním konci kopí, železný kornoutovitý nástavec
Brána - vstupní prostor do oppida, osady
Brigita - irská světice

abeceda


C


Cernunnos - keltský bůh, jelen, král lesa

abeceda


Č


Čtyřúhelníkové svatyně - kultovní okrsky ohraničené valem a příkopem, např. Markvartice, Mšecké Žehrovice, Češov, Ludéřov, atd.

abeceda


D


Depot, poklad - uložené výrobky, oběti
Druid - keltští kněží
Drusada - žena druid
Dub - posvátný strom Keltů
Duhovka - lidový název pro keltské mince
Duchcovský poklad - votivní poklad obětovaný podzemním božstvům
Dvorec - ohraničené sídlo - obytné, výrobní a hospodářské objekty
Dyzna - cihla s otvorem, jímž se vháněl vzduch do pece

abeceda


E


Email, smalt - vrstva sklovité hmoty na kovu
Epona - keltská bohyně koní a jezdců
Esus - keltský bůh, vládl větru, stromům, jeho symbol je kanec

abeceda


F


Faléra - ozdoba z kovu, kruhový terč bohatě zdobený
Fergunna = Krušné hory?

abeceda


G


Gabreta = Šumava
Graffiti - rytiny, nápisy na keramice
Grafit - tuha, přirozený uhlík, přísada do keramiky

abeceda


H


Halštatská kultura, Hallstatt - doba přechodu z doby bronzové na železnou (cca 750-500 př. Kr.)
Hercynský les - starověký název střední Evropy
Hostýn - keltské oppidum
Hrací kostky - pro hry, losování, kult
Hradba - stavba obranného charakteru, má několik částí a forem
Hradiště - České Lhotice - keltské oppidum
Hradiště - opevněné sídlo
Hrazany - keltské oppidum
Hrnčířské pece - slouží k vypalování keramiky - jedno- a dvoukomorová
Hrnčířský kruh - pomůcka na výrobu keramiky
Hudba - dechové, bicí, strunné - carnyx, trubka, píšťala, Panova píšťala, buben, chřestítko, rolnička, lyra, dudy, ...

abeceda


I


Imbolc - keltský svátek - příchod teplých dní, svátek jehňat a ovčího mléka, slaven 31. ledna

abeceda


J


Jantar - žlutohnědá zkamenělá pryskyřice sloužící k výrobě šperků

abeceda


K


Kadlub - odlévací forma
Kanec - posvátné zvíře Keltů, častý motiv šperků
Kalendář - lunární, čtyři hlavní období - samain, imbolc, beltine, lugnasad
Kamenné stély - památky postavené v období před Kelty, jimi využívané?
Kašperské Hory - oblast známá rýžováním zlata, blízko Obří hrad
Kolkování - výzdoba keramiky pomocí razidla
Kolo - symbol boha Taranise
Kopí - součást výzbroje bojovníka
Korál - vápnité schránky živočichů, používané u šperků
Kovolitectví - řemeslo, zpracování a odlévání kovů
Kůlové jamky - pozůstatek po svislých nosných prvcích domů
Kult - náboženské obřady
Kultovní místo, objekt - prostor určený k náboženským nebo magickým rituálům
Kůň - důležité zvíře používané k jízdě a zápřahu

abeceda


L


Labe = Albis
Latén = mladší doba železná, doba laténská, rozkvět Keltů, 500 př. Kr. až 100 př. Kr.
Lug, Lugh - keltský bůh řemesel a úrody
Lugnasad - keltský svátek slavený kolem 1. srpna

abeceda


M


Markvartice, svatyně - čtyřúhelníková svatyně
Mazanice - jíl promíšený s plevami, slámou, apod. použitý na výmaz objektů
Meč - nejcenější zbraň Keltů
Menhir - stojící kameny
Mince - zlaté, stříbrné tažby s různými motivy
Mincovní destičky - pálená hlína, používáno k odlévání střížků pro mince
Mlýn - soustava dvou kamenů na sebe položených k mletí obilí
Mohyla - uměle navršený pahorek nad hrobem
Mohylník - komplex mohyl
Mšecké Žehrovice - keltská svatyně, místo nálezu nejznámělší kletské hlavy, Heroi
Murus gallicus - tecnika výstavby hradby - zpevněný vodorovnou dřevěnou konstrukcí
Mytologie - bájesloví, soubor mýtů, ústní lidová tvořivost

abeceda


N


Nákrčník - šperk nošený na krku, symbol moci
Nánožník - kruhy nosící se na kotnících
Náramek - z různých materiálů - bronz, sklo, švartna, apod.
Nemeton = posvátné místo
Nevězice - keltské oppidum
Nižbor - místo těžby a zpracování železa

abeceda


O


Obět, obětiny - různé součásti keltských obřadů
Obětní deska - místo pro ukládání obětí, jílovitá deska pomazaná na bílo (Bílina)
Obří hrad - místo shromažďování druidů?, posvátné opevněné místo na Šumavě
Obydlí - typické byly polozemnice, sruby, nadzemní sýpky, apod.
Oděv - vlna a len; halena, plášť, kalhoty, suknice, ...
Opasek - součást oblečení přidržující oděv a sloužící k zavěšení různých předmětů
Oparno - místo těžby a výroby mlýnů
Opevnění - různé provedení - valy, kamenné zdi, klešťovité brány, ...
Oppidum - opevněná sídla
Orant - postava se zdviženýma rukama v prosebném gestu

abeceda


P


Pec - otopné zařízení domu
Perly - šperk různých materiálů a tvarů
Písmo - vlastní písmo Keltové neměli
Plochá pohřebiště - charakteristické pro období od 4. st. př. Kr.
Pluh - nářadí k obdělávání půdy orbou
Podmokelský poklad - nález keltských mincí v roce 1771
Pohřbívání, pohřební ritus - obřadné nakládání s ostatky zemřelého
Posvátná zvířata - kanec, jelen, kůň, býk, havran,
Potin - slitina mědi, cínu a stříbra nebo olova používaná k výrobě mincí
Prsten - šperk na prstech různého tvaru a materiálu
Přeslen - setrvačník vřetene sloužící k výrobě příze
Přilba - součást zbroje sloužící k ochraně hlavy
Pseudoantropomorfní meč - meč s rukojetí v podobě stylizované lidské postavy
Puklice - kování na štítu kryjící zesílený střed a chránící držící ruku

abeceda


Q


abeceda


R


Rádlo - nářadí k obdělávání půdy orbou
Rodina - základní společenská jednotka

abeceda


Ř


Říp - posvátná hora, místo příchodu Segovese

abeceda


S


Samhain - keltský svátek - nový rok, slaven 31. října
Sapropelit = švartna
Segoves - vojevůdce zářivý, bájná postava pověsti, Titus Livius
Sídliště - místo osídlené lidmi
Situla - kovová nádoba tvaru vědra
Sklářství - umělecké řemeslo zažívající rozkvět
Sklo - hmota vzniklá tavením křemitého písku s přísadami
Spona - kovová součást oděvu spínající části oděvu
Staré Hradisko - oppidum
Stradonice - oppidum
Struska - zbytek z redukce železa
Stříbro - drahý kov používaný k ražbě mincí
Svatyně - kultovní místo

abeceda


Š


Šperkařství - soubor řemeslných činností
Štít - důležitá část výzbroje bojovníka
Šumava = gabreta
Švartna - materiál pro výrobu náramků, černá hmota těžící se blízko uhlí, sapropelitové vrstvy

abeceda


T


Taranis - keltský bůh slunce, nebes, hromu, blesku, ...
Teutates - keltský bůh měsíce
Textil - k výrobě se používal tkalcovský stav
Torques, nákrčník - šperk, symbol moci
Trojúhelník, triskeles, triquetrum - významný motiv výzdoby šperků, nádob. Symbol trojjedinnosti - zrození, život, smrt; nebe, země, vzduch; apod.
Třísov - oppidum, možný název Abilunon?
Tyglík - nádobka na tavení kovů

abeceda


U


abeceda


V


Vladař - oppidum
Vltava - Divoká řeka,
Vůz - dopravní prostředek

abeceda


W


Wyda - duchovní nauka, cvičení obdoba jógy

abeceda


X


abeceda


Y


abeceda


Z


Zápona - ozdobné kovové zakončení opasku
Zásobní jáma - hluboká jáma k uchovávání obilí
Zásobnice - velká nádoba sloužící k uchoování potravin
Závist - oppidum
Zemědělství - rozsáhlá znalost obdělávání polí
Zlato - opojný kov již Kelty velmi ceněný - mince, šperky
Zoomorfní - ztvárnění zvířecího těla nebo jeho části
Zrcadlo - luxus Keltů

abeceda


Ž


Železo - rozsáhlá těžba a zpracování železa
Železářská pec - slouží k tavbě železa
Žernov, rotační mlýn - vynález s jehož pomocí se mlela mouka

abeceda