Připomeňme si významné události mající na konci číslo 8

558 - Počátek nájezdů Avarů na naše území
4.3.938? - Přenesení ostatků knížete Václava z Boleslavi do chrámu sv. Víta v Praze
988? - na podzin 988 nebo jaře 989 opustil biskup Vojtěch po ztrátě podpory zemské elity Prahu a odešel do Říma
998 - po smrti Vojtěcha byl pražským biskupem jmenován mnich Thiddag (Theadagus) z saského kláštera Korvey (Corbeia Nova)
30.1.1018 Jindřich II. a Boleslav Chrabrý uzavřeli v Budyšíně mír
1048 - v Rajhradě vzniklo probošství benediktinského domu břevnovského, na jehož základě později vznikl klášter
1058 - z vyhnanství povolal kníže Spytihněv svého bratra Vratislava a vrátil mu Olomoucko
2.8.1058 - zemřela v uherském vyhnanství bývalá kněžna Jitka (vdova po Břetislavovi, matka Spytihněva, Vratislava, Jaromíra, Konráda a Oty)
1078 - v Hradišti u Olomouce založen benediktinský klášter (Olomoucký údělný kníže Ota Sličný a jeho žena Eufemie)
10.12.1098 - zemřel biskup Kosmas
28. října 1108 - většina rodu Vršovců vyvražděna z příkazu knížete Svatopluka kvůli údajné spolupráci s Poláky
1108 - v říjnu až v listopadu byla Morava popleněna vojsky uherského krále Kolemana v odvetě za Svatoplukův vpád do Uher
květen 1138 - na sněmu v Bamberku získal Vladislav (syn Soběslava) české země v léno
11.1.1158 - na říšském sněmu v Řezně propůjčil Fridrich Barbarossa Vladislavu II. královskou korunu
léto 1158 - česká vojska pod vedením Vladislava II. se zúčastnila tažení na Miláno s Fridrichem Barbarossou
léto 1178 - konflikt (až do 1179) mezi Soběslavem II. a Konrádem Otou, knížetem byl ustaven Bedřich, syn Vladislavův
15. srpna nebo 8. září 1198 - Přemysl Otakar I. získal dědičný královský titul v Mohuči od Filipa Švábského
6.2.1228 - vévoda Václav byl korunován za "mladšího krále"
11.5.1238 - papež zamítl žádost Anežky České o zřízení ženské řehole
únor 1248 - začátek domácí války mezi Václavem I. a kralevicem Přemyslem
1258 - došlo k rozmachu těžby stříbra (Smilův Brod na Vysočině)
26.8.1278 - Přemysl II. padl v bitvě u Dürenkrut na Moravském poli
14.8.1308 - Habsburkové uznali vládu Jindřicha Korutanského v Čechách
2.2.1318 - setkání významných panských předáků na hradě Zvíkově, kde řešili postup proti Janu Lucemburskému
23.4.1318 - na zemském sněmu v Domažlicích se podařilo římskému králi Ludvíkovi Bavorovi smířit panské předáky s Janem Lucemburským, vyhlášení zemského míru, amnestie povstalců a obnovení královských slibů
8.3.1348 - založení Nového města pražského Karlem IV.
7.4.1348 - Karel IV. zakládá universitu, první vysoké učení na sever od Alp
7.4.1348 - Karel IV. řadou listin upravuje postavení Českých zemí (např. Morava se stává přímým lénem České koruny)
10.6.1348 - Karel IV. dává příkaz Matyáši z Arasu ke stavbě hradu Karlštejn
15.2.1368 - narodil se druhý syn Karla IV. Zikmund
1.4.1368 - Karel IV. se vydává na tažení do Milána k uklidnění tamější situace (rod Visconti neuznává papeže Urbana V.)
18.9.1378 - papež Urban V. jmenoval pražského arcibiskupa Jana Očka z Vlašimi jako prvního Čecha kardinálem
2.11.1378 - Karel IV. spolu s Václavem IV. vydal nový mincovní řád, který měl upevnit zhoršující se kvalitu pražského groše
29.11.1378 - Karel IV. umírá na zápal plic po úrazu (zlomenina krčku)
30.11.1378 - Václav IV. se ujímá vlády v českém státě
leden - květen 1428 - spojená husitská vojska táborů, pražanů, sirotků a družina moravského šlechtice Jana tovačovského z Cimburka podnikly velkou vojenskou výpravu do Uher a Slzeska
29.5.1438 - radikální husité se na svém sněmu v Mělníku rozhodli přijmout za českého krále polského prince Kazimíra. V zemi poté vzplála válka mezi přívrženci Albrechta Habsburského a polskou stranou
29.6.1438 - byl v katedrále sv. víta korunován českým králem Albrecht Habsburský
24.6.1448 - husité ustavili akční svaz zvaný Poděbradská jednota a do čela si zvolili Jiřího z Poděbrad
3.9.1448 - vojska poděbradské jednoty pod vedením Jiřího z Poděbrad obsazují Prahu
2.3.1458 - na pražské staroměstské radnici byl po nečekané smrti Ladislava pohrobka zvolen českým králem Jiří z Poděbrad
7.12.1478 - v Olomouci byla ohlášena mírová smlouva mezi Matášem Korvínem a Vladislavem Jagellonským
srpen 1488 - v Praze vychází tiskem první úplný překlad bible
8.3.1558 - sbor kurfiřtů zvolil novým římským císařem Ferdinanda I. Habsburského, krále českého, uherského a římského
25.6.1608 - uzavřena libeńská smlouva mezi Rudolfem II. a Matyášem, která odvrátila hrozící válku mezi bratry a rozdělující vládu nad územím
1618 - rozpoutání třicetileté války
23.5.1618
- třetí pražská defenestrace, po ní byla zvolena vláda 30 direktorů, počátek stavovského povstání
duben 1628 - Vladštejn jmenován císařem Ferdinandem II. císařským nejvyšším polním hejtmanem, tj. velitelem vojsk
29.5.1628 - třetí náboženská emigrace v důsledku činnosti rekatolizačních komisí v letech 1627-8 (např. J.A. Komenský)
25.7.1648 - švédská vojska se zmocnila náhlým nočním útokem Pražského hradu, Hradčan a Malé Strany. Do jejich rukou padly i rozsáhlé sbírky.
24.10.1648 - podepsána vestfálská mírová smlouva o míru v Evropě
18.7.1658 - ve Franfurtu nad Mohanem byl český a uherský král Leopold I. zvolen římským císařem
26.7.1678 - se narodil syn Leopolda I. arcivévoda Jasef Jakub pozdější císař Josef I.
27.1.1738 - vydán třetí robotní patent 
1.5.1748 - vstoupil v platnost první tereziánský katastr