= mladší doba železná - tradičně je spojována s Kelty, v Čechách kmen Bójové.

Jejich začátek se u nás klade k roku 400 před Kr., konec po roce 50 před Kr.
Časná doba laténská je v archeologické třídění stupeň latén A (Lt A) - představuje závěr doby halštatské. Vlastní doba laténská začíná stupněm B (Lt B).

Informace o tomto období najdete zde keltove.cz

Zdroj: Sklenář, K., Sklenářová, Z., Slabina, M.: Encyklopedie pravěku v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
Kniha doplňuje řadu encyklopedií věnovaných naší nejstarší minulosti. Tento svazek pak zahrnuje období od nejstaršího paleolitu přes eneolit, neolit, dobu bronzovou až ke starší době železné. Hesla zachycují lokality, jednotlivé kultury, typické artefakty a podobně. Velký formát, bohatě ilustrováno (mapky, rekonstrukce a celostránkové tabule). 428 stran, formát 26,5x20,5