Ve dnech 24. července až 14. října 2021 probíhal v severní části území Čelechovice na Hané, v údolí pod polohou s pomístním názvem „Skřivaň“, záchranný archeologický výzkum vyvolaný stavbou vodohospodářských opatření, polní cesty a krajinné zeleně.

Mezi nálezy patří rozsáhlejší osada raného středověku, která zde vznikla zřejmě již v době velkomoravské (9. století n. l.) a dožila se až období mladohradištního (11. století n. l.). V jejím kontextu nejzajímavějšími jsou terénní situace časově spadající do 2. poloviny 10. století, kam zřejmě náleží i pozůstatky baterie železářských pecí objevené při břehu dnes již zaniklé vodoteče. Za příklad přímo učebnicový můžeme označit zemnici (obj. č. 531) s relikty kamenné pece či spíše krbu, doplněnou v rohu zásobní (obilnou) jámou, jejíž zásyp vydal, vedle kolekce příznačné keramiky, zvířecích kostí nebo trosek mazanicové pražnice (tj. zařízení k dosoušení obilí), též drobný stříbrný peníz (tzv. obol) spadající do samotného závěru 10. století (okruh tzv. nepřidělených ražeb považovaných za pokusy o 1. moravskou minci). Vysoce neobvyklým nálezem je skelet dospělého muže druhotně pohřbeného do jednoho z běžných sídlištních objektů. Jeho předběžné antropologické posouzení poukazuje nejen na kvalitní výživu, ale i na těžkou práci projevující se místy až extrémními svalovými úpony (např. na prstech rukou).

Lokalita: Čelechovice na Hané (okr. Prostějov)
Zdroj: ÚAPP Brno