V rámci dlouhodobého cyklu „Čeští panovníci a státníci“ pořádáme přednášky předních českých historiků – specialistů pro dané období. Cyklus je řazen v širších blocích podle možností přednášejících. Uslyšíte např. o: Bořivoj, Spytihněv a Vratislav, Vratislav II. – první český král, Přemysl Otakar II. – král na rozhraní věk.

úterý
28. únor 2012
| 17.00
Muzeum pravěku

Bořivoj, Spytihněv a Vratislav

Bořivoj
 
PhDr. Michal Lutovský
Ústav archeologické památkové péče středních Čech
Přednáška přiblíží éru vlády prvních dvou generací historických Přemyslovců, Bořivoje a jeho dvou synů, a to na podkladě zatím ještě velmi skoupých údajů písemných pramenů, ale i výsledků archeologického bádání.  Doba kolem přelomu 9. a 10. století představuje poměrně zásadní zlom v dějinách střední Evropy decimované nájezdy staromaďarských vojsk. V době zániku Velké Moravy a úpadku franské říše vytvářejí Přemyslovci zárodek své pozdější moci a stávají se prvními mezi knížaty kmene Čechů.

 
úterý
13. březen 2012 | 17.00

Muzeum pravěku

Vratislav II. – první český král

Český král Vratislav s královským gonfalonem z roku 1142

Doc. PhDr. Vratislav Vaníček, Ph.D.
Katedra společenských věd Fakulty stavební ČVUT  
Počátky českého království spadají do doby evropského kulturního obratu 11. století. Vratislav II. rozvíjel odkaz knížete Břetislava, který dále transformoval podle svých představ. Podařilo se mu stabilizovat zemi a dosáhnout podporou císaře Jindřicha IV. královský titul. Zařadil se tak do nevelkého sboru „náměstků Kristových“ a povznesl Čechy do okruhu říšské elity. Vratislavovi dědicové jen s obtížemi navázali na jeho vládu, avšak královská hodnost českého vládce se zařadila mezi reálné cíle úspěšných přemyslovských panovníků.   
úterý
17. duben 2012 | 17.00

Muzeum pravěku

Přemysl Otakar II. – král na rozhraní věků

Přemysl Otakar II.

Prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc.
Vedoucí oddělení dějin středověku Historického ústavu Akademie věd ČR

Osobnost Přemysla Otakara II., krále „železného a zlatého“ poutá pozornost již několika generací historiků. Přemysl Otakar II. se řadil k mocným a sebevědomým vládcům své doby, patří mezi nejvýznamnější české panovníky. Soudobým potřebám vycházelo vstříc jeho státnické dílo v podobě zakládaných měst, včetně královského města Kolína, hradů a dalších modernizačních opatření. Král však stylem vlády, vztahem vůči šlechtě a přeceňováním vlastních možností podkopával svou pozici a přibližoval se ke svému pádu.